txoj kev kho kom zoo

Kws muaj txuj ci rau koj txoj kev puas siab puas ntsws

Tau kev virtual therapy ntawm board-certified therapists. Yog tsim nyog, peb yuav xa cov tshuaj tuaj rau koj doorstep.

Kawm ntxiv

Nws ua haujlwm li cas

Kauj Ruam 1

Kos npe rau hauv Online

Activate koj tus account hauv internet thiab download tus dej Health app mus saib tau.

Kauj Ruam 2

Ua Kom Tiav Ib Qho Kev Txheeb Xyuas

Ua kom tiav ib qho kev soj ntsuam hauv internet los pab koj tus kws kho mob to taub txog koj cov kev xav tau.

Kauj Ruam 3

Txuas nrog ib tug therapist

Teem ib lub sij hawm pib yees duab nrog koj tus kws kho mob nplooj siab.

Cov Lus Nug

Txoj kev kho yuav pab tau li cas?
Nws yuav siv sij hawm ntev npaum li cas mus ntsib ib tus therapist?
Kuv puas tau txais tshuaj?
Kuv yuav pom kuv tusrapist li cas?
Kuv puas xaiv kuv tus kws kho mob?